Copyright

Odpowiedzialni za treść:

Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen
GERMANY 

Telefon +49 (0) 5746 / 940 0
Fax +49 (0) 5746 / 940 301
info@haecker-kuechen.de

Nr identyfikacyjny VAT: DE 174736262

Commercial register: Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 5135

phG Finkemeier Beteiligungs-GmbH
Commercial register: Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 7670

 

Kierownictwo przedsiębiorstwa:

pan Jochen Finkemeier
pan Dirk Krupka
pan Markus Sander
pan Stefan MöllerWarunki sprzedaży i dostaw

 

Wykonanie:
www.hoch5.com


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:

1. Treść oferty on-line 

Firma Häcker Küchen GmbH & Co KG nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec firmy Häcker Küchen GmbH & Co KG z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne, powstałe wskutek wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji, względnie wskutek wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone, o ile nie można dowieść winy umyślnej lub poważnego niedbalstwa ze strony firmy Häcker Küchen GmbH & Co KG. Wszystkie oferty mają charakter niezobowiązujący i niewiążący. Firma Häcker Küchen GmbH & Co KG wyraźnie zastrzega sobie prawo do  zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całości oferty bez specjalnego powiadomienia, jak również prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji.  

2. Odsyłacze i linki 

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych ("hyperlinków"), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności firmy Häcker Küchen GmbH & Co KG, obowiązek odpowiedzialności zachodzi jedynie w przypadku, gdy firma Häcker Küchen GmbH & Co KG zna treść tych stron, ma techniczne możliwości oraz można by od niej wymagać, żeby uniemożliwiła korzystanie z nich w razie sprzecznych z prawem treści. Firma Häcker Küchen GmbH & Co KG wyraźnie oświadcza, że w momencie zainstalowania linków nie posiadała żadnych informacji o nielegalnych treściach zamieszczonych na stronach połączonych linkami. Firma Häcker Küchen GmbH & Co KG nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą formę, treść lub prawa autorskie stron połączonych linkami lub powiązanych w inny sposób z własną stroną internetową. Dlatego też firma Häcker Küchen GmbH & Co KG dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści zawartych na stronach połączonych linkami lub powiązanych w inny sposób z własną stroną internetową, które zostały zmienione po zainstalowaniu linków. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych  wewnątrz własnej oferty internetowej. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych informacji tego rodzaju, odpowiada wyłącznie autor strony, do której prowadził odsyłacz, a nie ten, który jedynie odsyła do danej publikacji umieszczając linki na własnej stronie. 

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych 

Firma Häcker Küchen GmbH & Co KG dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do stosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, stara się wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video i teksty lub sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video i teksty nie wymagające licencji. Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w ramach oferty internetowej i ewentualnie objęte ochroną praw osób trzecich podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego w danym czasie prawa do oznaczeń i prawa własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Z samego tylko faktu wymienienia nie należy wyciągać wniosku, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody firmy Häcker Küchen GmbH & Co KG. 

4. Ochrona danych 

Jeśli w obrębie oferty internetowej istnieje możliwość wpisania danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, nazwisk, adresów), to ujawnianie tych danych ze strony użytkownika odbywa się na zasadzie wyraźnie dobrowolnej. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i wymagalne - dozwolone także bez podawania takich danych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. 

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, na jaką niniejsza strona się powołuje. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają w całości lub częściowo albo przestałyby odpowiadać  obowiązującym przepisom prawa, to nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.